FR | NL
Gratis levering & retourzending in de boetiek
FR | NL

Algemene verkoopvoorwaarden Chaussures ERAM

1. Voorwerp en identificatie
In dit document (Algemene Verkoopsvoorwaarden) staan de voorwaarden omschreven die van toepassing zijn op verkopen tussen enerzijds personen die een aankoop wensen te doen via de website van ERAM https://www.eram.be, hierna “de Klant” genoemd, en anderzijds Chaussures ERAM, een vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 74 802 000 euro en statutaire zetel te 49111 SAINT PIERRE MONTLIMART CEDEX Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Angers onder het nummer 833.590.706, hierna “Chaussures ERAM” genoemd. Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor natuurlijke personen die geen handelsactiviteiten verrichten.

2. Bestellen
De Klant kan online bestellen via de website https://www.eram.be Door een bestelling te plaatsen gaat de Klant onherroepelijk akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. De toepasselijke voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de website https://www.eram.be op de dag waarop de bestelling doorgegeven wordt. Bestellingen kunnen enkel doorgegeven worden via de website indien de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft door zijn klantnummer (dat overeenkomst met zijn e-mailadres) en een wachtwoord naar keuze in te geven. Bestellingen worden pas uitgevoerd nadat de betaling is ontvangen. Zodra de betaling ontvangen is, zal ERAM de bestelling via e-mail bevestigen aan de Klant en er een nummer aan toekennen.

3. Beschikbaarheid van de artikelen
Bij elke bestelling wordt de Klant geacht de prijzen en de beschrijving van de voor verkoop beschikbare artikelen te hebben aanvaard. ERAM verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen via de website uitsluitend te honoreren voor zover de voorraad strekt. Indien een of meerdere artikel(en) niet beschikbaar is/zijn, verbindt ERAM zich ertoe de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De bestelling van de Klant wordt vervolgens automatisch geannuleerd. De rekening van de Klant zal niet gedebiteerd worden, vermits debiteringen pas plaatsvinden na verzending van de artikelen.

4. Levering
Artikelen worden enkel binnen België geleverd, onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen. Elke bestelling die op de website van ERAM doorgegeven wordt vóór 15.00 uur van maandag tot vrijdag (uitgezonderd feestdagen) zal dezelfde dag nog uitgevoerd en verzonden worden, mits de betaling bevestigd wordt. Bestellingen die op zaterdag, zondag of feestdagen doorgegeven worden, worden uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag.

4.1. Levering binnen België
De Klant kan de volgende betalende leveringswijzen kiezen:

 • Colissimo Suivi: levering binnen 3 tot 5 dagen, kostprijs van 5,90 euro btw inbegrepen, gratis vanaf aankopen van 60 euro;

5. Betaling
Aankopen betalen kan:

 • Via bankkaart (Visa, MasterCard, Eurocard, MasterCard, Maestro): in dat geval wordt de betaling bevestigd nadat de gevraagde gegevens ontvangen werden, in voorkomend geval. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd bij het bestellen.
 • Via Paypal: om van dit betaalmiddel gebruik te kunnen maken, moet u een account hebben bij het bedrijf Paypal. In dat geval zijn de gebruiksvoorwaarden van de Paypal-diensten van toepassing (https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=nl_NL).

6. Herroepingsrecht
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-21 van het Franse Consumentenwetboek heeft de Klant een wettelijke termijn van veertien (14) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder daarbij een reden te moeten opgeven. Deze termijn gaat in vanaf de dag waarop de bestelling door de Klant of door een door hem aangeduide derde, ontvangen is. Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of op een vrije dag of feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Om zijn herroepingsrecht te doen gelden, moet de Klant ERAM in kennis stellen van zijn beslissing om zich te herroepen vooraleer de termijn afloopt:

 • hetzij via een verklaring waarin hij duidelijk en ondubbelzinnig zijn beslissing meedeelt om de overeenkomst te herroepen (telefoon, e-mail, enz.)
 • hetzij door het herroepingsformulier in te vullen en te onderteken dat hiervoor voorzien is;

De Klant kan het artikel terugbrengen naar de winkel of het terugsturen naar het adres ERAM, Service Clients Web, 49111 SAINT PIERRE MONTLIMART CEDEX Frankrijk. Als hij het artikel terugstuurt naar de klantendienst, moet hij eerst inloggen op 'Mijn account', pagina 'retourneren' en vervolgens zijn retouretiket afdrukken . In elk geval dient de Klant het artikel of de artikelen waarvoor het herroepingsrecht uitgeoefend wordt onverwijld terug te bezorgen aan ERAM en dit ten laatste binnen 14 dagen nadat hij zijn beslissing om van zijn aankoop af te zien kenbaar heeft gemaakt. De Klant moet bij het pakket het naar behoren ingevulde retourformulier meesturen (formulier onderaan de factuur) of een los blad met het bestelnummer op. Wanneer het herroepingsrecht uitgeoefend wordt, betaalt ERAM de prijs van het artikel of de artikelen in kwestie terug aan de Klant en, indien de volledige bestelling teruggestuurd wordt, de verzendingskosten volgens de goedkoopste gewone verzendingswijze die ERAM voorstelt. Om onze klanten maximaal tevreden te stellen, neemt ERAM de retourkosten van de artikelen op zich. De terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen na de datum waarop de Klant ERAM zijn beslissing heeft meegedeeld om van de aankoop af te zien. Deze terugbetaling kan in ieder geval niet uitgevoerd worden vooraleer de artikelen waarvoor de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, terugbezorgd werden aan ERAM of het bewijs voorgelegd wordt dat de artikelen teruggezonden werden. De terugbetaling wordt uitgevoerd via hetzelfde betaalmiddel als dat van de geretourneerde bestelling, tenzij de Klant een ander betaalmiddel overeenkomt met ERAM. Een artikel wordt niet terugbetaald indien het artikel in kwestie beschadigd is als gevolg van andere handelingen dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken of de eenvormigheid van het artikel vast te stellen.

7. Retourneren en terugbetaling

7.1. Termijn om een artikel te retourneren
Los van de bovenstaande herroepingstermijn, beschikt de Klant over een termijn van 30 volle dagen na ontvangst van de artikelen om het artikel of de artikelen te retourneren, mits de onderstaande voorwaarden in acht genomen worden.

7.2. Retourvoorwaarden

 • Terugsturen per post

Om een artikel te retourneren, moet de Klant het artikel terugsturen naar het adres:

ERAM, Service Clients Web, 49111 SAINT PIERRE MONTLIMART CEDEX Frankrijk

De Klant moet bij het pakket het naar behoren ingevulde retourformulier voegen of een los blad met het bestelnummer en de reden waarom hij het terugstuurt. Eram neemt de kosten van de terugzending op zich op uitdrukkelijke voorwaarde dat de Klant eerst de volgende procedure volgt: inloggen op 'Mijn account', pagina 'retourneren' en zijn retouretiket afdrukken. De Klant mag zeker niet vergeten het afgiftebewijs dat hem overhandigd werd bij te houden als bewijs.

7.3. Staat van de producten
Alle artikelen (schoenen, oorspronkelijke verpakking, accessoires, instructies ...) moeten als nieuw, ongebruikt en in de ongeschonden en oorspronkelijke doos zonder opschriften terugbezorgd worden. Na ontvangst van het pakket beoordeelt ERAM de staat van de terugbezorgde artikelen. Teruggezonden artikelen worden niet aanvaard en worden bijgevolg niet terugbetaald indien de teruggezonden producten zichtbaar gebruikt of beschadigd werden door de Klant en het product door dit gebruik of deze schade niet meer geschikt is voor verkoop.

7.4. Terugbetaling van geretourneerde artikelen
Wanneer een bestelling in overeenstemming met alle bovenstaande voorwaarden teruggestuurd wordt, zal ERAM de geretourneerde artikelen ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen. Eram neemt ook de retourkosten voor haar rekening indien de Klant op voorhand de volgende procedure heeft gevolgd: inloggen op 'Mijn account', pagina 'retourneren' en zijn retouretiket afdrukken. A posteriori worden er geen retourkosten terugbeaald. De terugbetaling gebeurt via overschrijving op de bankrekening van de Klant.

7.5. Terugbetaling van verzendingskosten
ERAM betaalt de verzendingskosten van de Klant terug indien de bestelling integraal geretourneerd wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

7.6. Wettelijke garanties (Europese Richtlijn 1999/44)

 

  • 7.6.1 Wettelijke garantie en garantie voor verborgen gebreken
   Alle producten vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie (Europese Richtlijn 1999/44 en artikel L211-4 en volgende van het Franse Consumentenwetboek) en de garantie voor verborgen gebreken (artikel 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk wetboek). Deze garantie geldt niet voor schade van externe oorsprong of schade ten gevolge van een fout gebruik, niet-conform gebruik, nalatigheden of een gebrekkig onderhoud door de Klant, evenals voor normale slijtage van het artikel.


SAS CHAUSSURES ERAM, met maatschappelijke zetel Route de Chaudron en Mauges te 49111 Saint Pierre Montlimart, Frankrijk staat garant voor gebreken aan verkochte artikelen. Bij de wettelijke conformiteitsgarantie beschikt de Klant over een garantietermijn van twee jaar vanaf de levering van het artikel, kan hij kiezen tussen een herstelling of vervanging van het goed, onder voorbehoud van de voorwaarden voor kosten in artikel L. 211-9 van het Consumentenwetboek, en hoeft hij gedurende 6 maanden na de levering van het goed geen bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek van het goed. De wettelijke garantie wordt toegepast ongeacht eventuele commerciële garanties die toegekend worden. De Klant kan besluiten om zich te beroepen op de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte artikel in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk wetboek en kan kiezen tussen een opheffing van de overeenkomst of een prijsvermindering overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk wetboek.

 • 7.6.2 Voorwaarden voor het retourneren en de terugbetaling van gebrekkige of niet-conforme producten
  Een Klant die de wettelijke garantie of de garantie voor verborgen gebreken inroept moet in dat geval het artikel binnen de bovenstaande termijn terugbezorgen, waar de niet-conformiteit of de verborgen gebreken vastgesteld moeten worden, hetzij aan ERAM op het volgende adres: ERAM, Service Clients Web, 49111 SAINT PIERRE MONTLIMART CEDEX, Frankrijk. Alvorens de artikelen terug te sturen, moet de Klant eerst contact opnemen met de klantendienst via het nummer +33(0)9.69.39.01.43. De online klantendienst zal de Klant een retouretiket bezorgen dat meegestuurd moet worden met het pakket. Wanneer een niet-conform of gebrekkig product teruggestuurd wordt, zal ERAM, nadat ERAM het gebrek of de non-conformiteit van het artikel vastgesteld heeft, de prijs van het of de artikelen terugbetalen aan de Klant, evenals de retourkosten en, indien de volledige bestelling teruggestuurd wordt, de verzendingskosten. Om de verzendingskosten terugbetaald te krijgen bij een volledige terugzending van de bestelling, dient de Klant contact op te nemen met de online klantendienst.

8. Prijzen
Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van de registratie van de bestelling. De producten blijven het eigendom van ERAM tot de prijs volledig betaald is.

9. Veilige uitvoering van transacties
ERAM doet er alles aan om de privacy en de veiligheid van gegevens die via het internet en via de website https://www.eram.be verzonden worden te garanderen. Hiervoor maakt de website gebruikt van een beveiligde betalingsmodule van het type SSL (Secure Socket Layer).

10. Intellectueel eigendom
Alle onderdelen van de ERAM-website, hetzij beeld- of geluidsmateriaal, zijn beschermd door auteursrechten, merkrechten of octrooien. Ze zijn exclusief eigendom van de vennootschap Chaussures ERAM. In dit verband, en overeenkomstig de bepalingen van het Franse Wetboek voor intellectueel eigendom, is alleen persoonlijk gebruik toegelaten, onder voorbehoud van de diverse, mogelijk striktere voorwaarden van het Franse Wetboek voor intellectueel eigendom. Volledige of gedeeltelijke reproducties van de website van ERAM zijn strikt verboden, behalve indien hiervoor op voorhand toestemming werd gegeven.

11. Persoonsgegevens

Reglementair kader

Overeenkomstig de Wet op informatica en vrijheid van 6 januari 1978, de Algemene Regelgeving Gegevensbescherming (Reglement EU 2016/679 van 27 april 2016) verwerkt Eram persoonsgegevens van zijn klanten en potentiële klanten, hierna "Gegevens van Klanten en Potentiële klanten".

Verantwoordelijke persoon verwerking en DPO

CHAUSSURES ERAM SAS, Route de Chaudron 49111 Saint Pierre Montlimart is verantwoordelijk voor de verwerking en de Afgevaardigde van de gegevensbescherming van de groep Eram is Céline Delaunay ([email protected]).

Type verzamelde gegevens

De gegevens van Klanten en Potentiële klanten die door Eram worden verzameld, kunnen de volgende zijn: naam, voornaam, aanspreektitel, e-mailadres, geboortedatum, postadres en leveringsadres, telefoonnummer. Eram behoudt zich ook het recht voor de navigatiegegevens te verzamelen door het gebruik van cookies, overeenkomstig de geldende wetgeving. Een cookie is een computerbestandje dat op de harde schijf van de microcomputer van de Klant wordt geplaatst. Het doel ervan is een eerder bezoek van de Klant of Potentiële klant op de website www.eram.be te melden.

Doeleinden van de verwerkingen

Deze gegevens van Klanten en Potentiële klanten worden verzameld in het kader van de verkoopactiviteiten van Eram voor schoenen, lederwaren en accessoires en het beheer van de databas van klanten en potentiële klanten via segmentatie, prospectie, klantenbinding en communicatie via e-mail of sms.

Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn de afdelingen klantenservice, e-commerce-marketing van Eram en een dienstverlener voor betalingen (Payzen / Lyra Networks), het bedrijf dat instaat voor het onderhoud van het systeem (Smile), de hosting van website www.smile.eu/fr (Smile), en onze vervoerders (Coliposte en Mondial Relay) om de bestellingen aan de Klanten te leveren. De gegevensoverdracht met onze dienstverleners wordt contractueel omkaderd en volgens de geldende wet, en gaat gepaard met een adequaat beveiligingsniveau van de gegevens.

 

Bewaring

Overeenkomstig het bewaringsprincipe van de Algemene Regelgeving Gegevensbescherming en de vereenvoudigde 48-standaard voor het beheer van bestanden van klanten en potentiële klanten, mogen de persoonsgegevens van klanten niet langer bewaard worden dan de bewaringsduur die strikt vereist is voor het beheer van de commerciële relatie.

Eram verbindt zich ertoe de Klantengegevens te verwijderen of te archiveren na verloop van 3 jaar na de laatste aankoop en de gegevens van Potentiële klanten na verloop van 3 jaar na de laatste interactie.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor gegevens die nodig zijn om een recht of een contract te kunnen bewijzen, die kunnen gearchiveerd worden, zoals beschreven in de bepalingen van het Handelswetboek betreffende de bewaringsduur van boeken en documenten die worden aangemaakt naar aanleiding van commerciële activiteiten en de Consumentenwet betreffende de bewaring van contracten die langs elektronische weg worden afgesloten.

Rechten van de betrokken persoon

De Klant of Potentiële klant beschikt over een recht van inzage en rechtzetting van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, en kan ook zijn/haar recht doen gelden om zijn/haar gegevens te wissen of vergeten te worden, evenals een recht van verzet of recht van overdraagbaarheid. Om in dit verband een verzoek in te dienen, volstaat het een bericht te versturen naar [Eram, Service Clients, Route de Chaudron 49111 saint Pierre Montlimart of [email protected]]

Anderzijds kan de Klant of Potentiële klant op elk moment het gebruik van cookies inactiveren, door de juiste parameters in zijn browser aan te passen. Hierdoor kan het echter zijn dat hij/zij bepaalde functies van de website www.eram.be niet (meer) kan gebruiken.

Ten slotte heeft elke (Potentiële) Klant het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde overheid (in Frankrijk is dit de CNIL) betreffende de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Geoorloofdheid van de verwerking

Het verstrekken van Klantengegevens is noodzakelijk om op de website www.eram.be een aankoop te doen, in het bijzonder voor het leveren van de bestelling aan de Klant. Het verzamelen van gegevens van Potentiële klanten is gebaseerd op het legitieme belang van de verantwoordelijke persoon voor de verwerking. Ten slotte kan de gegevensverwerking van Eram voortvloeien uit een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld met betrekking tot fiscaliteit of het beheer van geschillen).

 

12. Aansprakelijkheid
De vennootschap Chaussures ERAM heeft inzake de toegang tot de website en de bestelprocedure slechts een middelenverbintenis. ERAM is niet aansprakelijk voor ongemakken of schade die voortvloeien uit het gebruik van het internet, met name door een onderbreking van de dienstverlening, binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van virussen, of voor elk geval van overmacht, in juridische zin. Bovendien is de vennootschap Chaussures ERAM niet aansprakelijk wanneer het niet lukt een bestelling door te geven of indien zij een van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van een geval van overmacht in juridische zin, en met name bij een staking of slecht weer waardoor het niet mogelijk is de bestelling te verzenden.

13. Ondeelbaarheid
De gebeurlijke nietigheid van een van de clausules in deze overeenkomst als gevolg van een wijziging in de wet- en regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, heeft geen weerslag op de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

14. Duur
Deze voorwaarden gelden gedurende de volledige termijn waarin de diensten online aangeboden worden door de vennootschap Chaussures ERAM.

15. Bewijs
De digitale databanken, die in redelijk veilige omstandigheden bewaard worden op de IT-infrastructuur van de vennootschap Chaussures ERAM en haar partners, worden beschouwd als bewijsstukken voor de communicatie, bestellingen en transacties tussen de partijen.

16. Bewaring en opslag van transacties
Bestelbonnen en facturen worden opgeslagen op een betrouwbaar en duurzaam medium in de zin van een getrouwe en duurzame kopie conform artikel 1348 van het Franse Burgerlijk wetboek.

17. Toepasselijk recht en geschillen
De contractuele relatie tussen ERAM en de Klant is onderworpen aan de Franse wet. Bijgevolg is op deze algemene voorwaarden het Frans recht van toepassing, dat alleen van toepassing is in zoverre de gebiedende bepalingen van de Belgische wet hier niet van afwijken. Bij geschillen zullen ERAM en de Klant trachten het geschil in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking getroffen kan worden, kan de Klant ook, onder voorbehoud van de nationale richtlijnen, gebruik maken van de bemiddelingsinstantie (www.europe-consommateurs.eu). Als ook dit niet lukt, is de rechtbank van de woonplaats van de verweerder bevoegd om geschillen te beslechten.

18. Klantendienst
Voor informatie of vragen is de klantendienst van ERAM telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 uur op +33(0)9.69.39.01.43. ; via e-mail op het volgende adres [email protected] of per post aan het adres ERAM, Service Clients, 49111 SAINT PIERRE MONTLIMART CEDEX Frankrijk.